cz. 5

Entropia

Obliczanie entropii układu elektronów niezamkniętej powłoki d lub f sprowadza się do obliczenia całki: 

kB= 1,38 · 10 -23 J/K (Boltzmann constant)

gdzie c(T) oznacza obliczone ciepło molowe układu wzięte jako pochodna energii wewnętrznej po temperaturze.

co w połaczeniu z definicją entropii statystycznej:

pozwala na określenie ilości obsadzonych stanów subtelnej struktury elektronowej w określonej temperaturze.

-----> PRZYKŁAD