GENEZA PROJEKTU
Osiągnięcia inżynierii materiałowej w obszarze materiałów o specjalnych właściwościach  magnetycznych i spektralnych mają ogromne znaczenie cywilizacyjne. Opracowywanie materiałów dedykowanych do konkretnych zastosowań wymaga wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych (chemia, fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, elektrodynamika, termodynamika itd.) oraz wielu umiejętności praktycznych. Niezbędny jest również dostęp do danych specjalistycznych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że współczesna teoretyczna fizyka ciała stałego jest dyscypliną rozległą, rozproszoną, często pomijającą opis realnych, mierzalnych właściwości materii na rzecz tworzenia modeli nieweryfikowalnych eksperymentalnie ale dogmatywnie ścisłych w ramach przyjętych założeń teoretycznych. Oczekiwania inżynierii materiałów magnetycznych i optycznie aktywnych wobec teoretycznej fizyki ciała stałego spowodowały powstawanie znacznej liczby mniej lub bardziej skutecznych podejść teoretycznych wybiórczo opisujących poszczególne, specyficzne właściwości konkretnych klas substancji w konkretnych aspektach. Efektem wyraźnie widocznego trendu do przyswajania specyficznego aparatu metodologicznego dla opisu właściwości poszczególnych grup materiałów jest znaczna ilość nowo powstających modeli pozwalających na opis charakterystycznych właściwości fizycznych określonej grupy lub klasy związków stałych. Istnieje powszechnie akceptowana opinia, że za ogół magnetycznych właściwości materii odpowiada struktura elektronowa substancji, jednak określenie to w poszczególnych podejściach teoretycznych przyjmuje różne znaczenie. Ta dychotomia stała się genezą powstania oprogramowania, które intencjonalnie ma pozwalać przewidywać właściwości związków stałych i pomagać kreować nowe materiały o własnościach dedykowanych specyficznym zastosowaniom. Postanowiliśmy nazwać ją ATOMIC MATTERS.

POSTANOWILIŚMY STWORZYĆ NARZĘDZIE POZWALAJĄCE NA:ATOMIC-MATTERS-Box

  • WYJAŚNIENIE NATURY WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH, ELEKTRONOWYCH, SPEKTRALNYCH ORAZ TERMODYNAMIKI KONKRETNYCH MATERIAŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH JONY Z NIEZAMKNIĘTĄ PODPOWŁOKĄ ELEKTRONOWĄ: pd  LUB  f. 
  • ZEBRANIE, UPORZĄDKOWANIE I POPULARYZACJĘ WIEDZY O METODACH OBLICZENIOWYCH DLA ZLOKALIZOWANYCH, ATOMOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONOWYCH (CZYLI SYSTEMÓW ELEKTRONOWYCH: 2pn/3pn/3n/4n/5n/4n/5n ) ORAZ OPRACOWANIE PROSTYCH W UŻYCIU USYSTEMATYZOWANYCH NARZĘDZI KALKULACYJNYCH.
  • UNIFIKACJĘ RACHUNKÓW DLA WSZYSTKICH JONÓW/ATOMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE, W JEDNEJ KOMPLETNEJ INTUICYJNIE OBSŁUGIWANEJ APLIKACJI.
  • OBLICZANIE TEMPERATUROWYCH PRZEBIEGÓW ZALEŻNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONOWYCH, MAGNETYCZNYCH, SPEKTRALNYCH oraz TERMODYNAMIKI MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE PRZEJŚCIOWE, METALE ZIEM RZADKICH oraz URANOWCE.
  • ODKRYWANIE UNIKALNYCH CECH MATERIAŁÓW JONOWYCH I MIĘDZYMETALICZNYCH DLA NOWYCH ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH.
  • PRZEWIDYWANIE WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH, NIEZNANYCH MATERIAŁÓW

 

METODY NAUKOWE
ZASTOSOWALIŚMY WYŁĄCZNIE ŚCISŁE, KWANTOWO-MECHANICZNE METODY WYWODZĄCE SIĘ Z FIZYKI ATOMOWEJ ORAZ MATEMATYCZNEJ TEORII GRUP. ZASTOSOWALIŚMY OGÓLNIE AKCEPTOWANE FORMALIZMY I KONWENCJE ZAPISU WIELKOŚCI FIZYCZNYCH. RACHUNKI PROWADZI SIĘ W PRZESTRZENI WEKTOROWEJ ROZPIĘTEJ NAD CIAŁEM LICZB ZESPOLONYCH.

W naszych rachunkach: nie tworzymy stanów wirtualnych, nowych pseudocząstek i nie stosujemy niezweryfikowanych teorii. Nie wprowadzamy nowego formalizmu i nie stosujemy 'empirycznych poprawek' ani ukrytych parametrów. Operujemy wyłącznie ścisłymi kwantowo-mechanicznymi rachunkami i fizyką statystyczną.