cz. 10

Spinowa i orbitalna składowa momentu magnetycznego

Określenie wartości składowej orbitalnej i spinowej momentu magnetycznego jonu paramagnetycznego o strukturze elektronowej oblicznej w reprezentacji|L,Lz,S,Sz> sprowadza się do prostej interpretacji wartości oczekiwanych L i S.

Okazuje się jednak, że nawet w przypadku reprezentacji |J,Jz>, przy znajomości wartości czynnika Landego gL badanego układu składowe spinowe i orbitalne są obliczalne.