part 1 a

Hamiltonian (szereg multipolowy potencjału elektrostatycznego)

Reprezentacja potencjału CEF poprzez szerg multipolowy we współrzędnych sferycznych:

Were:

Pnm - funkcje Legendre'a,
Ynm
 - harmoniki sferyczne,
Znm - harmoniki tesseralne.

Elementarne rozwinięcia składowych multipolowych we współrzędnych kartezjańskich: