cz. 3

Termodynamika ukadów wieloelektronowych

Subtelna struktura stanów (Ei, Γi) pozwala na określenie termodynamicznych funkcji dla statystycznej grupy N jonów. Najrozsądniejszą wartoscią jest N=NA≈6.022.1023 mol-1 (stała Avogadro).

Obsadzenie i-tego stanu (o energii Ei):

Statystyczna suma stanów:

Energia swobodna:

Energia wewnętrzna:

gdzie:
kB= 1,38 x 10 -23 J/K (stała Boltzmanna)

W temperaturze T = 0[K] tylko najniższy poziom struktury stanów jest obsadzony. Całkowity moment magnetyczny układu w T=0[K] jest równy momentaowi stanu podstawowego. Obsadzenie stanów w niezerowych temperaturach determinuje atomowe właściwości magnetyczne jonów wpływajac bezpośrednio na makroskopowe magnetyczne właściwości związku.