Atomic Matters

Intuicyjnie obsługiwana aplikacja, będąca unikalnym narzędziem umożliwiającym ścisły opis właściwości fizycznych atomowych układów elektronowych poddanych oddziaływaniom elektromagnetycznym

IDEA

WYJAŚNIENIE NATURY WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH, ELEKTRONOWYCH, SPEKTRALNYCH ORAZ TERMODYNAMIKI KONKRETNYCH MATERIAŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH JONY Z NIEZAMKNIĘTĄ PODPOWŁOKĄ ELEKTRONOWĄ: p, d LUB f.

SYSTEMY OBLICZENIOWE

ATOMIC MATTERS oraz ATOMIC MATERS MFA są systemami obliczeniowymi bazującymi na obliczeniach subtelnej struktury elektronowej jonów/atomów w sytuacji gdy na niezamkniętą powłokę elektronową oddziałuje potencjał elektrostatyczny o definiowalnej symetrii oraz pole magnetyczne

1
1

Zestaw profesjonalnych narzędzi do obliczania elektronowych stanów zlokalizowanych jonów/atomów, tworzących materiał w stałym stanie skupienia. Zintegrowane środowisko pracy dla fizyków, chemików, inżynierów, technologów, materiałoznawców, eksperymentatorów oraz wszelkich entuzjastów nauk ścisłych.

Interaktywna, trójwymiarowa (3D OpenGL) wizualizacja pól krystalicznych CEF (Crystal Electric Field). Obliczanie i wizualizacja Subtelnej Struktury Stanów wieloelektronowych oraz symulacja magnetycznych, elektronowych i spektralnych właściwości materiałów zawierających dowolnie wybrane jony/atomy w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach temperatury.

Graficzny interaktywny Interface. Struktura zakładek narzędziowych i wynikowych o hierarchicznej strukturze dla pracy równoległej i porównywania wyników. Kompletnie wyposażone miejsce pracy naukowca, pozwalające na symulację właściwości kryształów materiałów istniejących i przewidywanie właściwości nowych, nieznanych obecnie materiałów.

Niewiarygodna prędkość obliczeń, nowy zestaw wyników w kilka - kilkanaście sekund. Eksport, import oaz archiwizacja danych w formie plików *.atma. Unifikacja rachunków dla wszystkich jonów/atomów występujących w naturze, w jednej kompletnej intuicyjnie obsługiwanej aplikacji. Dostępna baza danych materiałów dla błyskawicznego obliczania właściwości materiałów izostrukturalnych z różnymi, dowolnie wybranymi jonami paramagnetycznymi.

ATOMIC MATTERS to intuicyjnie obsługiwana aplikacja, będąca unikalnym, tworzonym przez naukowców nauk ścisłych, narzędziem umożliwiającym możliwie pełny, ścisły opis właściwości fizycznych atomowych układów elektronowych poddanych oddziaływaniom elektromagnetycznym, typowym dla sytuacji gdy na niezamkniętą powłokę elektronową p, d lub f oddziałuje potencjał elektrostatyczny o zdefiniowanej symetrii oraz pole magnetyczne.

Podziękowania

"Składam serdeczne podziękowania panu prof. dr hab. Ryszardowi J. Radwańskiemu za wprowadzenie w fizykę układów atomowych. Wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia aplikacji: Jakubowi Zygadło, Markowi Karasiowi, Edycie Osika, Tomaszowi Saneckiemu, Andrzejowi Wronce i innym, nie wymienionym, bez których projekt nie miałby szans na realizację, dziękuję za oddanie przedsięwzięciu. "

"Specjalne podziękowania składam panom Władysławowi i Miłoszowi Włodarczykom za podjęcie patronatu nad przedsięwzięciem, wsparcie i pomoc udzieloną w krytycznym momencie."